UV Forecast 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
uv 6.8 index rounded uv 6.4 index rounded uv 6.3 index rounded uv 6.4 index rounded uv 7.0 index rounded uv 7.4 index rounded
6.8 6.4 6.3 6.4 7.0 7.4
 High   High   High   High   High   High