UV Forecast 
Thursday Friday Saturday Sunday Monday
uv 3.5 index rounded uv 3.8 index rounded uv 4.0 index rounded uv 4.2 index rounded uv 4.3 index rounded
3.5 3.8 4.0 4.2 4.3
 Medium   Medium   Medium   Medium   Medium