UV Forecast 
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
uv 6.9 index rounded uv 7.1 index rounded uv 7.3 index rounded uv 6.2 index rounded uv 6.2 index rounded uv 6.8 index rounded
6.9 7.1 7.3 6.2 6.2 6.8
 High   High   High   High   High   High